Vilkår og betingelser for rådgivningstjenester

Standardvilkår for levering av rådgivningstjenester

 

1. Generelt

1.1. Disse Standardvilkårene, sammen med vedlagte Oppdragsbekreftelse og eventuelle vedlegg til den, utgjør hele Avtalen om Rådgivningstjenester mellom ICONFIRM og Kunden. Avtalen erstatter alle tidligere rådgivningsavtaler eller avtaleutkast vedrørende saksforholdet (herunder konfidensialitetsavtaler). Ingen av Partene blir bundet av andre standardvilkår som fremlegges eller på annen måte formidles av den andre Parten med mindre begge Parter har skriftlig samtykket til slike tilleggsvilkår.

1.2. Disse Standardvilkårene gjelder kun i den utstrekning (i) annet ikke fremgår av Oppdragsbekreftelsen, eller (ii) annet ikke er fastsatt i lov eller annen regulering. Eventuelle ufravikelige lovbestemmelser går alltid foran Avtalens bestemmelser.

1.3. Ved eventuell motstrid mellom Avtalens bestemmelser, skal de enkelte kontraktsdokumentene gjelde i den prioritetsrekkefølgen som er angitt under: a) Oppdragsbekreftelsen; b) disse Standardvilkårene eller eventuelle andre standardvilkår som Partene skriftlig har avtalt at skal gjelde for Rådgivningstjenestene (enten disse er tilpasset av Partene eller ikke); og c) alle øvrige vedlegg til Avtalen.

1.4. Dersom ICONFIRM yter Rådgivningstjenester forut for Partenes inngåelse av Avtalen, skal Avtalen gjelde med virkning fra da ICONFIRM påbegynte ytelsen.

1.5. Hver av Partene er uavhengig av den andre. Denne Avtalen gjør ikke noen av Partene til agent eller juridisk representant for den andre Parten. Avtalen medfører heller ikke at det opprettes et partnerskap eller prosjektsamarbeid. Hver Part innestår for egenkompetanse og fullmakt til å binde seg til Avtalen.

 

2. Definisjoner

2.1. “Avtalen” består av Oppdragsbekreftelsen, eventuelle vedlegg og disse Standardvilkårene (eller eventuelle andre vilkår som Partene skriftlig har avtalt at skal gjelde for Rådgivningstjenestene).

2.2. “Avtaleperioden” betyr den perioden Avtalen skal gjelde for, fra ikrafttreden til opphør.

2.3. “ICONFIRM” betyr ICONFIRM AS, organisasjonsnummer NO 917 751 994.

2.4. “Kunden” betyr ICONFIRMs klient som nærmere angitt i Oppdragsbekreftelsen.

2.5. “Konfidensielle Opplysninger” betyr enhver opplysning av konfidensiell art, herunder tekniske, økonomiske eller kommersielle opplysninger, som en Part har angitt som konfidensielle, som er underlagt lovbestemt taushetsplikt, eller som etter sin art er konfidensielle.

2.6. “Oppdragsbekreftelse” betyr vilkårene som fastsetter innholdet i Rådgivningstjenestene (dvs. omfanget av Rådgivningstjenestene, Ytelsene, tidsskjema, honorar mv) som er avtalt i et eget, signert dokument eller nedfelt skriftlig på annen måte, enten det er en Oppdragsbekreftelse, en avtale, en epost som bekrefter Oppdraget, eller tilsvarende.

2.7. “Opphavsrettigheter” betyr enhver opphavsrett en Part måtte inneha, herunder patenter, modeller, varemerker og varenavn (registrert eller uregistrert), databaserettigheter og opphavsrett.

2.8. “Part” betyr enten Kunden eller ICONFIRM og “Parter/Partene” betyr Kunden og ICONFIRM i fellesskap.

2.9. “Standardvilkårene” betyr disse standardvilkårene for levering av Rådgivningstjenester fra ICONFIRM.

2.10. “Rådgivningstjenester” betyr arbeidet og Rådgivningstjenesten(e) som skal leveres fra ICONFIRM til Kunden som angitt i Avtalen.

2.11. “Ytelsene” betyr det som produseres av ICONFIRM for Kunden ved levering av Rådgivningstjenestene, som kan omfatte rapporter, dokumenter, råd eller annen skriftlig eller muntlig produksjon eller utkast.

2.12. Der begrepet “herunder” er brukt menes ‘herunder, men ikke begrenset til’, dvs. at eksemplene som gis i den aktuelle bestemmelsen ikke er en uttømmende liste.

 

3. ICONFIRMs Rådgivningstjenester

3.1. ICONFIRM skal levere Rådgivningstjenestene (i) på en profesjonell måte, (ii) i overensstemmelse med alminnelig praksis i bransjen, og (iii) som nærmere angitt i Avtalen.

3.2. ICONFIRM vil nedlegge rimelig innsats i å levere Rådgivningstjenestene i henhold til den tidsplanen som er nedfelt i Avtalen eller på annen måte skriftlig angitt mellom Partene. Alle datoer er imidlertid kun oppgitt for planleggings- og estimeringsformål, og forutsetter at Kunden medvirker til rett tid.

3.3. ICONFIRM har ansvaret for å utpeke personell til å yte Rådgivningstjenestene. ICONFIRM skal sikre at personalet innehar kompetansen som kreves for å yte Rådgivningstjenestene. Kunden kan skriftlig kreve bytte av personell ved svikt i utførelsen av Rådgivningstjenestene.

3.4. Ytelsene er kun ment til det formålet som er angitt i Avtalen og er ikke nødvendigvis egnet til bruk på et annet tidspunkt, under andre omstendigheter, eller til et annet formål. Ytelsene er kun ment for Kundens interne bruk, med mindre annet er avtalt med ICONFIRM eller kreves etter lov eller av myndighetene.

3.5. Kunden skal ikke bygge på foreløpig informasjon eller utkast til Ytelser avgitt før Rådgivningstjenestene er fullført og skriftlig bekreftet i form av endelige Ytelser.

 

4. Kundens ansvar

4.1. Levering av Rådgivningstjenestene forutsetter at Kunden utfører sine oppgaver, fatter beslutninger og gir godkjennelser i forbindelse med Rådgivningstjenestene til rett tid. ICONFIRM har rett til å innrette seg etter Kundens beslutninger og godkjennelser.

4.2. Kunden er ansvarlig for (a) utførelsen til eget personell, agenter og underleverandører; (b) rettidigheten, nøyaktigheten og fullstendigheten av alle data og opplysninger (herunder alle økonomiske opplysninger og redegjørelser) som overleveres til ICONFIRM og ICONFIRMs underleverandører av eller på vegne av Kunden og dens Tilknyttede Enheter; (c) implementering av eventuelle råd, anbefalinger, vurderinger, rapporter eller andre Ytelser i enhver form som overleveres til Kunden av eller på vegne av ICONFIRM og/eller ICONFIRMs underleverandører som en del av Rådgivningstjenestene; (d) å foreta alle administrative avgjørelser og utøve alle administrative funksjoner; (e) å utpeke ett eller flere individer, fortrinnsvis innenfor den øverste ledelsen, med egnet kompetanse, kunnskap og/eller erfaring til å føre tilsyn med Rådgivningstjenestene; (f) rettidig adgang til Kundens lokaler og Kundens personale; (f) snarlig innhenting av eventuelle tillatelser, lisenser og sikkerhetsklareringer; (g) å vurdere samt ta ansvar for resultatet av Rådgivningstjenestene; (i) å etablere og opprettholde internkontroll, herunder å overvåke pågående aktiviteter; og (j) å administrere eventuelle tredjeparter som Kunden benytter til å fremskaffe opplysninger, materiale eller til annen assistanse i forbindelse med Rådgivningstjenestene.

4.3. Kunden skal umiddelbart opplyse ICONFIRM om endringer i Kundens forhold som kan påvirke Rådgivningstjenestene. Dersom endringer viser seg å ha en innvirkning på Rådgivningstjenestene, skal Partene skriftlig innarbeide endringene i Avtalen (med hensyn til f.eks. pris, tidsplan og Ytelser).

4.4. Kunden skal umiddelbart varsle ICONFIRM om eventuelle problemer, bekymringer eller tvister med hensyn til Rådgivningstjenestene. Med mindre annen akseptordning er avtalt, skal Kundens aksept anses for å være gitt dersom Kunden ikke har gitt ICONFIRM skriftlig varsel om (i) feil eller utelatelse, eller (ii) avvisning av Ytelsen, innen to (2) uker fra levering av Ytelsen. Akseptordningen etter denne bestemmelsen gjelder også del-Ytelser. Rådgivningstjenestene anses ferdigstilt og levert etter aksept av de endelige Ytelsene i henhold til denne bestemmelsen.

 

5. Vederlag, utlegg og betalingsbetingelser

5.1. Med mindre annet fremgår av Avtalen, beregnes ICONFIRMs vederlag for Rådgivningstjenestene etter påløpt tid og i henhold til ICONFIRMs standard timepriser. Estimater over vederlag gitt av ICONFIRM er kun overslag og faktisk vederlag kan være høyere eller lavere.

5.2. I Avtaleperioden har ICONFIRM rett til årlig justering sine timepriser i tråd med ICONFIRMs alminnelige prisjusteringsmekanisme for klienter, forutsatt at ICONFIRM gir Kunden minst 30 dagers varsel.

5.3. Diettgodtgjørelse, reise, opphold og andre utlegg som følger av Rådgivningstjenestene skal refunderes av Kunden. ICONFIRM skal holde slike utlegg på et rimelig og nødvendig nivå og skal fremlegge dokumentasjon for utleggene.

5.4. ICONFIRM fakturerer Kunden månedlig med mindre annet er avtalt i Oppdragsbekreftelsen. Forfall er fjorten (14) dager fra fakturadato. Innvendinger til fakturaen må gis skriftlig innen syv (7) dager fra mottak av faktura.

5.5. Betalinger som ikke er foretatt fullt ut innen forfall anses forfalt og skal innbetales til ICONFIRM med tillegg av renter fra forfallsdagen. Renter på forfalte betalinger beregnes i henhold til den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrenteloven. Uomtvistede deler av en faktura skal betales uavhengig av andre tvister.

5.6. ICONFIRM kan innstille levering av Rådgivningstjenestene dersom Kunden ikke har betalt fakturaer fullt ut ved forfall, forutsatt at ICONFIRM har sendt Kunden en forutgående betalingspåminnelse med 14 dagers ytterligere frist til å gjøre opp fakturaen fra dato for betalingspåminnelsen. Innstillingen gjelder frem til de forfalte betalingene som innstillingen knytter seg til er betalt.

 

6. Personopplysninger

6.1. Begge Parter skal overholde sine respektive forpliktelser i henhold til gjeldende personvernlovgivning, herunder EUs personvernforordning (GDPR). I den grad en part lagrer, behandler og/eller overfører personopplysninger som omfattes av personvernlovgivning (“Personopplysninger”), skal Partene inngå en separat Databehandleravtale.

6.2. Kunden aksepterer at ICONFIRM benytter en eller flere ICONFIRM-Enheter eller andre tredjeparter, herunder de som opererer utenfor Kundens hjemland, til å (i) administrere og støtte visse teknologiske hjelpemidler som benyttes av ICONFIRM ved levering av Rådgivningstjenestene, og (ii) behandler opplysninger og Personopplysninger som mottas fra Kunden. Slik tredjepart vil være underlagt tilsvarende krav om å overholde gjeldende personvernlovgivning og taushetsplikter som de som gjelder for ICONFIRM under Avtalen.

 

7. Eierskap og Opphavsrettigheter

7.1. Eierskap og hjemmel til Ytelsene går over til Kunden når ICONFIRM har mottatt fullt oppgjør for honorar og alle andre skyldige beløp etter Avtalen.

7.2. Ingen bestemmelser i Avtalen medfører overdragelse av Opphavsrettigheter til Rådgivningstjenestene (eller gjenstander og Ytelser som leveres sammen med dem) eller patent- eller merkevarebeskyttede opplysninger eller data fra en Part til den andre Parten, som f.eks. arbeidsdokumenter, rapporter, materiale, dokumentasjon, programvare, fremgangsmåter osv. som benyttes eller utvikles av en Part i forbindelse med Avtalen/Rådgivningstjenestene.

7.3. Kunden anerkjenner at i forbindelse med levering av Rådgivningstjenestene kan ICONFIRM med underleverandører utvikle eller tilegne seg generell erfaring, kompetanse, kunnskap eller ideer som beholdes i hukommelsen til personalet. Kunden samtykker til at ICONFIRM kan benytte og formidle slik generell erfaring, kompetanse, kunnskap og ideer.

7.4. Når alle ICONFIRMs fakturaer etter Avtalen er betalt, mottar Kunden en ikke-eksklusiv, global, kostnadsfri og evigvarende rett til å bruke ICONFIRMs Opphavsrettigheter (og eventuelle andre rettigheter) til Ytelsene for de formål som er angitt i Avtalen.

 

8. Erstatning og ansvarsbegrensninger

8.1. Med de begrensinger som følger av bestemmelsene om ansvarsbegrensning i dette punkt 9, er hver Part ansvarlig overfor den andre Parten for ethvert direkte tap den andre Parten lider som en direkte følge av en Parts mislighold av sine forpliktelser etter Avtalen.

8.2. I CONFIRMs ansvar er begrenset til å rette feil eller omlevere de mangelfulle Rådgivningstjenestene der det er rimelig anledning til å foreta slik retting.

8.3. Ingen Part skal være ansvarlig overfor den andre Parten for indirekte tap som oppstår under eller i forbindelse med Avtalen (f.eks. kostnader til innleie av annen konsulent, tap av data eller kostnader til å rekonstruere data, tap av bruksadgang samt tap av kontrakter, goodwill, omsetning eller for Rådgivningstjeneste).

8.4. ICONFIRM kan ikke holdes ansvarlig for skade forårsaket tredjepart, uansett om slik skade forårsakes av tredjeparts kunnskap om, bruk av eller tillit til Ytelsene. Så langt loven tillater det skal Kunden holde ICONFIRM- skadesløse mot alle tredjepartskrav (herunder Kundens Tilknyttede Enheter) som oppstår som følge av tredjepartens bruk av eller tillit til en Rådgivningstjeneste/Ytelse som den har mottatt fra Kunden eller benyttet på forespørsel fra Kunden.

8.5. ICONFIRMs ansvar overfor Kunden for krav, ansvar, tap, skade, kostnader eller utgifter som oppstår under eller i forbindelse med Avtalen er under enhver omstendighet begrenset til et beløp tilsvarende vederlaget som Kunden har betalt til ICONFIRM for Oppdraget som kravet knytter seg til.

8.6. Ingen krav i tilknytning til Rådgivningstjenestene kan fremsettes mer enn tre (3) måneder etter at Parten ble kjent med, eller burde ha blitt kjent med, avtalebruddet som begrunner kravet. Ingen krav kan under noen omstendighet fremsettes senere enn 12 måneder etter fullført levering av de relevante Rådgivningstjenestene (eller de deler av Rådgivningstjenestene som danner grunnlag for kravet).

8.7. Ansvarsbegrensningene gjelder ikke ved (i) ansvar som følge av forsettlig mislighold, grov uaktsomhet eller bedrageri.

 

9. Konfidensialitet

9.1. Ingen Part kan uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre Parten dele Konfidensielle Opplysninger som er mottatt fra den andre Parten i forbindelse med Avtalen med tredjepart, eller bruke disse for andre formål enn det som følger av Avtalen.

9.2. Taushetsplikten som fremgår av punkt 10.1 gjelder ikke opplysninger som (a) er eller blir offentlig tilgjengelig på annen måte enn ved mottagende Parts mislighold (herunder opplysninger som er sendt til offentlige myndigheter og tilgjengelige for offentligheten), (b) var i mottagende Parts besittelse før Avtalen trådte i kraft, (c) er innhentet av mottagende Part fra en tredjepart uten taushetsplikt, (d) er eller har vært utviklet av den mottagende Part på uavhengig basis og uten bruk av Konfidensielle Opplysninger mottatt fra den fremleggende Part eller (e) må fremlegges i henhold til lov eller forskrift, herunder til børs- og finanstilsynsmyndigheter og Securities and Exchange Commission.

9.3. Partene har rett til å formidle konfidensielle opplysninger til deres revisorer, andre parters revisorer, forsikringsselskap og økonomiske og juridiske rådgivere for å ivareta deres egne berettigede interesser og for å overholde eventuelle lovmessige, bransjemessige eller regulatoriske krav.

9.4. ICONFIRM skal sikre sikker behandling av alle Konfidensielle Opplysninger som mottas i forbindelse med utførelsen av Rådgivningstjenestene i tråd med norsk lov.

9.5. For å levere Rådgivningstjenestene kan ICONFIRM møte Kundens personell eller enhver annen person som Kunden utpeker. ICONFIRM kan gi dem informasjon, også Konfidensielle Opplysninger, for det formålet å levere Rådgivningstjenestene. Kunden er ansvarlig for at nevnte personer behandler opplysningene som konfidensielle.

9.6. Med mindre annet fremgår av lov, forskrift eller retningslinjer for dokumenthåndtering eller compliance policier, skal ICONFIRM ved mottak av skriftlig krav fra Kunden (i) returnere eller destruere all skriftlig informasjon som ICONFIRM har mottatt i forbindelse med Avtale og (ii) i den grad det er rimelig og mulig, destruere/slette alle slike opplysninger fra datamaskiner i sin besittelse eller under sin kontroll. Det kan ikke kreves at ICONFIRM endrer, modifiserer, sletter eller destruerer elektronisk lagrede sikkerhetskopier som er generert som ledd i ICONFIRMs alminnelige virksomhet. I den grad det er nødvendig for å bevise at ICONFIRMs Rådgivningstjenester er levert, kan ICONFIRM også beholde Ytelser og Kundeopplysninger som ICONFIRM baserte seg på ved utarbeidelsen av slike Ytelser, med den forutsetning at slike opplysninger fortsetter å være underlagt konfidensialitetsbestemmelsene i denne Avtalen.

9.7. Konfidensialitetsforpliktelsene som er angitt i Avtalen skal gjelde i fem (5) år etter at Avtalen opphører med mindre annet følger av gjeldende lov eller forskriftsbestemmelse, som f.eks. Revisorloven.

9.8. Kunden skal umiddelbart varsle ICONFIRM dersom ICONFIRM kommer til å motta innsideinformasjon i forbindelse med Rådgivningstjenestene, og opplyse om eventuelle gjeldende krav som følger av dette.

9.9. Etter at Rådgivningstjenestene er levert, kan ICONFIRM benytte Kundens navn og en generell beskrivelse av Rådgivningstjenestene som referanse ved tilbud av Rådgivningstjenester til andre potensielle klienter, likevel slik at ICONFIRM skal overholde Avtalens konfidensialitetsforpliktelser.

9.10. Denne Avtalen begrenser ikke en ICONFIRM-Enhets mulighet til (i) å levere tilsvarende Rådgivningstjenester til andre klienter, selv om de andre Kundene har interesser som konkurrerer med Kundens, eller (ii) å benytte kompetanse og fagkunnskap opparbeidet gjennom levering av Rådgivningstjenestene.

 

10. Force Majeure

10.1. Ingen Part kan holdes ansvarlig overfor den andre Parten for leveringssvikt eller forsinkelser som skyldes forhold utenfor Partens rimelige kontroll, herunder brann eller annen ulykke, naturkatastrofe, epidemi, streik eller arbeidstvist, krig eller andre uroligheter, eller eventuelle lover, pålegg, eller krav fra offentlig instans eller myndighet, som f.eks. begrensninger på innreise eller handel eller tollbegrensninger som innføres de facto eller i praksis (“Force Majeure”). Parten som påvirkes av Force Majeure skal uten ugrunnet opphold varsle den andre Parten.

10.2. Dersom Force Majeure-hendelsen vedvarer i mer enn seksti (60) dager, har begge Parter rett til å heve Avtalen etter at skriftlig varsel er sendt til den andre Parten.

10.3. Force Majeure som påvirker en av ICONFIRMs underleverandører regnes som Force Majeure som påvirker ICONFIRM med mindre underleverandørens tjeneste kan leveres eller innhentes på annen måte uten urimelige kostnader eller vesentlig forsinkelse.

 

11. Overdragelse og underleveranse

11.1. Ingen Part kan overdra Avtalen til en tredjepart uten skriftlig forhåndssamtykke fra den andre Parten.

11.2. ICONFIRM kan benytte en annen tredjepart som underleverandører for Rådgivningstjenester etter Avtalen. I slikt tilfelle skal ICONFIRM være ansvarlig for underleverandørens oppfyllelse av sine forpliktelser.

 

12. Opphør av Avtalen

12.1. Avtalen opphører uten oppsigelse når Partenes forpliktelser etter Avtalen er oppfylt.

12.2. Hver Part kan når som helst si opp Avtalen i avtaleperioden, uansett grunn, med 30 dagers skriftlig oppsigelse.

12.3. Hver Part kan heve Avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel til den andre Parten dersom: (i) den andre Parten vesentlig misligholder en forpliktelse etter Avtalen og ikke retter misligholdet innen 30 dager etter mottak av varsel om slikt mislighold; eller (ii) den andre Parten blir insolvent, innstiller sine betalinger eller åpner konkurs.

12.4. ICONFIRM har, uten ansvar for eventuelle tap, rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning etter skriftlig varsel til Kunden dersom ICONFIRM finner at utførelsen av noen del av Rådgivningstjenestene ville være i strid med lov.

12.5. Ved opphør av Avtalen, uansett grunn, skal Kunden kompensere ICONFIRM i samsvar med betingelsene for Avtalen for leverte Rådgivningstjenester og pådratte kostnader til og med den dagen Avtalen ble avsluttet. Alle bestemmelser som etter sin art eller på annen måte med rimelighet burde fortsette å gjelde etter avtalens opphør, skal anses som fortsatt gjeldende.

 

13. Anti-korrupsjon

13.1. Under utførelsen av deres respektive plikter etter Avtalen skal begge Parter: (i) Etterleve alle gjeldende lover og reguleringer som bekjemper bestikkelser (“Korrupsjonslovgivning”); herunder UK Bribery Act 2010, US Foreign Corrupt Practices Act 1977 og OECD-konvensjonen om Bekjempelse av Bestikkelser til Utenlandske Offentlige Rådgivningstjenestemenn i Internasjonale Forretningstransaksjoner; (ii) ikke tilby, love, gi, etterspørre, eller motta bestikkelser, herunder ‘facilitation payment’, eller på annen måte begå brudd på en Korrupsjonslovgivning; (iii) umiddelbart opplyse om enhver bestikkelse, tilbud om bestikkelse, eller mistanke om bestikkelse eller korrupsjon; (iv) gjøre sitt ytterste for å forhindre bestikkelser (herunder ved å anvende passende prosedyrer i henhold til. relevant Korrupsjonslovgivning; (v) benytte alle rimelige tiltak for å sikre at personell, tredjepartsagenter, underleverandører, eller andre representanter som benyttes i utførelsen av Partens forpliktelser etter Avtalen er kjent med og overholder bestemmelsene nedfelt i bokstav (i) til (iv) i dette punktet.

13.2. Brudd på denne bestemmelsen utgjør vesentlig mislighold av disse Standardvilkårene.

 

14. Revisjon

14.1. I Avtaleperioden og i en periode på 12 måneder etter Avtalens opphør, og etter rimelig skriftlig varsel fra Kunden, skal ICONFIRM gi Kunden kopi av ICONFIRMs timelister og utleggsbilag som danner grunnlag for ICONFIRMs fakturaer for Rådgivningstjenestene, for det formål å verifisere fakturaene. Kunden skal behandle alle slike opplysninger som Konfidensielle Opplysninger.

 

15. Bortfall av en avtalebestemmelse

15.1. Dersom en bestemmelse i Avtalen viser seg å være eller blir ulovlig, ugyldig eller på annen måte ikke gjennomførbar under gjeldende lovgivning, skal ikke dette påvirke gyldigheten eller anvendelsen av de øvrige bestemmelsene i Avtalen.

 

16. Lovvalg og tvisteløsning

16.1. Avtalen er underlagt og skal tolkes i samsvar med norsk lov.

16.2. Enhver tvist som måtte oppstå som følge av eller i tilknytning til Avtalen eller Rådgivningstjenestene skal søkes løst ved forhandlinger. Dersom partene ikke kommer til enighet, skal en eventuell sak reises for Oslo tingrett, Norge.